Net Metering ή Net Billing? Διαφορές και Οφέλη

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις δύο βασικές κατηγορίες αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης.

Η ηλιακή ενέργεια έχει τα τελευταία χρόνια σημειώσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη λόγω της προόδου της τεχνολογίας, της ραγδαίας μείωσης κόστους εγκατάστασης, των θεσμικών κινήτρων και της αυξανόμενης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Καθώς το τοπίο μεταβάλλεται συνεχώς είναι βασική η κατανόηση των νομικών και οικονομικών πτυχών που σχετίζονται με την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ “Net Metering” και “Net Billing” και ποια η σημασία τους για τους οικιακούς χρήστες και τις επιχειρήσεις, είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν την αγορά αυτή την περίοδο.

Net Metering

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering) είναι ο συμψηφισμός της εγχεόμενης στο δίκτυο ενέργειας από σταθμό παραγωγής με την απορροφώμενη ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο (συνήθως στη στέγη) με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο δίκτυο διανομής μέσω της ίδιας παροχής.

Το Net Metering είναι ένα σχήμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπει στους καταναλωτές που παράγουν μέρος ή όλη τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια και να χρησιμοποιούν αυτήν την ηλεκτρική ενέργεια, ανά πάσα στιγμή, αντί όταν αυτή παράγεται. Δηλαδή, η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη, ουσιαστικά το δίκτυο χρησιμοποιείται ως μπαταρία.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για τις ανάγκες μιας οικίας η μιας μικρομεσαίας επιχείρησης (αυτοκατανάλωση) ή να εγχυθεί στο δίκτυο. Η εγχεόμενη ενέργεια δεν αποζημιώνεται (ούτε αποδίδονται Εγγυήσεις Προέλευσης). Τυχόν πλεόνασμα καταγράφεται από τον μετρητή και συμψηφίζεται ετεροχρονισμένα με την κατανάλωση της εγκατάστασης.

Αν σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή και έγχυση από την απορριφθείσα ηλεκτρική ενέργεια, τότε η πλεονάζουσα ενέργεια μεταφέρεται (λογιστικά) στον επόμενο κύκλο καταμέτρησης και χρεοπίστωσης. Οριστική εκκαθάριση γίνεται ανά τριετία, οποιαδήποτε πλεονάζουσα εγχεόμενη ενέργεια δεν αποζημιώνεται. Για αυτόν τον λόγο, τα συστήματα net metering διαστασιολογούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή τους να προσεγγίζει την ετήσια κατανάλωση της τοπικής εγκατάστασης.

Η ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται από το δίκτυο όταν το Φωτοβολταϊκό Σύστημα δεν παράγει (νυχτερινές ώρες, συννεφιά), είναι η “απορροφώμενη ενέργεια”. Η “εγχεόμενη” ενέργεια αφαιρείται από την “απορροφώμενη” και χρεώνεστε το κόστος προμήθειας για τις KWh που έχετε καταναλώσει επιπλέον από το δίκτυο. Τέλος, για την απορροφώμενη ενέργεια ισχύουν ρυθμιζόμενα τέλη και επιπλέον τέλη προμήθειας για τις kWh διαφοράς, αφού αφαιρεθεί (συμψηφιστεί) η Εγχεόμενη από την Απορροφώμενη ενέργεια.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του net metering έγκειται στην δυνατότητα ετεροχρονισμένης κατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας, ανεξαρτήτως της στιγμιαίας αξίας της, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά το δίκτυο σαν δωρεάν μπαταρία.

Αυτό αποτελεί μειονέκτημα από τη σκοπιά του δικτύου. H απουσία αποθήκευσης ευρείας κλίμακας σημαίνει ότι για την ορθή λειτουργεία του δικτύου η παραγόμενη και η καταναλισκόμενη ενέργεια πρέπει να είναι ίσες κάθε στιγμή. Καθώς η ζήτηση και η προσφορά αλλάζουν μέσα στη μέρα, αλλάζει μαζί τους και η στιγμιαία αξία της ενέργειας, ανάλογα με την σπανιότητα και το στιγμιαίο κόστος παραγωγής της.

Η δυνατότητα χρήσης «εγχεόμενης» ενέργειας ανεξαρτήτως από τον χρόνο παραγωγής της και το εκάστοτε αγοραίο κόστος ενέργειας οδηγεί σε αυξημένο κόστος εξισορρόπησης εις βάρος των άλλων καταναλωτών, ενώ σε μεγαλύτερη κλίμακα, αν όλοι είχαν την δυνατότητα ενεργειακού συμψηφισμού, δεν θα μπορούσε να τηρηθεί η ισότητα παραγωγής και ζήτησης.

Το net metering είναι λοιπόν ένα σχήμα παραγωγής που προσφέρει ισχυρό κίνητρο εγκατάστασης και ταχεία απόσβεση, δεν μπορεί όμως να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα. Έτσι, η νέα νομοθεσία θέτει όρια στον ενεργειακό συμψηφισμό, προκρίνοντας ένα νέο σχήμα παραγωγής, το net billing, και παράλληλα τη μεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης, δίνοντας κίνητρα για εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας.

Net Billing

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο η πλεονάζουσα ενέργεια στο σχήμα παραγωγής Net Billing μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση ή να πωληθεί στην αγορά.

Τα κύρια σημεία της αυτοπαραγωγής με πώληση της παραγόμενης ενέργειας είναι τα ακόλουθα:

Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος διοχετεύεται στη ζήτηση του χρήστη.

Όταν η φωτοβολταϊκή ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης, τότε η υπόλοιπη ενέργεια αντλείται από το δίκτυο. Όταν η παραγόμενη ενέργεια πλεονάζει, διοχετεύεται στο δίκτυο και πωλείται με βάση τη συμβατική τιμή που έχει υπογράψει ο αυτοπαραγωγός.

Το κόστος της ενέργειας που αντλείται από το δίκτυο συμψηφίζεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην ενέργεια που πωλείται (συμψηφισμός σε €). Η πώληση της περισσεύουσας ενέργειας επιτρέπεται μέσω συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμφωνιών με προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τρέχουσες τιμές πώλησης καθορίζονται ως εξής:

Για εγκατεστημένη ισχύ έως 1 MWp, η τιμή πώλησης είναι 65,74 €/MWh μέχρι τον Αύγουστο του 2024.

Φωτοβολταϊκά συστήματα μεγαλύτερα του 1 MWp, συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή συνάπτουν διμερείς συμφωνίες (PPA).

Επιπλέον, για σταθμούς μεγαλύτερους του 1 MWp, αν η παραγόμενη ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο είναι μικρότερη από 1.500 MWh ετησίως, δεν απαιτείται συμμετοχή σε διαγωνισμό, αλλά η τιμή πώλησης παραμένει στα 65,74 €/MWh.

Τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να εγκαταστήσουν συστήματα αυτοπαραγωγής ή αυτοκατανάλωσης. Η ισχύς των συστημάτων αυτών δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό, ενώ υπάρχει η επιλογή να διαχειρίζεται το φωτοβολταϊκό σύστημα του αυτοκαταναλωτή από τρίτα πρόσωπα υπό τις εντολές του αυτοκαταναλωτή.

Καθώς το τίμημα αποζημίωσης της εξαγόμενης ενέργειας είναι τυπικά μικρότερο από τον μέσο τίμημα παροχής ενέργειας, το σχήμα αυτό κινητροδοτεί την μεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης , είτε μέσω αλλαγής προφίλ κατανάλωσης, είτε μέσω εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης.

Έτσι, δημιουργούνται λιγότερες στρεβλώσεις στην αγορά από ότι μέσω του Net Metering. Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης, η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε kVA), δεν υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του φωτοβολταϊκού (σε kW).

Ειδικές Κατηγορίες Virtual Net Billing (Εικονικός ταυτόχρονος συμψηφισμός) & Zero Feed-In

Το Virtual Net-Billing aφορά αυτοκαταναλωτές των οποίων οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης δεν βρίσκονται στην ίδια περιοχή με τον σταθμό παραγωγής. Στην περίπτωση του Virtual Net-Billing η εγχεόμενη ενέργεια συμψηφίζεται ταυτόχρονα με την αντίστοιχη ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις. Δικαίωμα να εγκαθιστούν συστήματα αυτοπαραγωγής ή αυτοκατανάλωσης έχουν τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα.

Το Virtual Net Billing μπορεί να εφαρμοστεί είτε από μία επιχείρηση αυτοτελώς, είτε μέσω της συμμετοχής της σε Ενεργειακή Κοινότητα, σε αντίθεση με το Virtual Net Metering που δεν επιτρέπεται για τις επιχειρήσεις. Οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων κατανάλωσης και της έδρας της Κοινότητας, επιπλέον οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης δεν υποχρεούνται να βρίσκονται όλες στην ίδια περιφέρεια πρέπει όμως, τουλάχιστον το 50%+1 των μελών να έχουν εγγύτητα στην περιοχή που η Κοινότητα ασκεί τις δραστηριότητές της.

Μια άλλη ειδική κατηγορία είναι ο αυτοπαραγωγός με μηδενική τροφοδότηση (Zero Feed-In). Σε αυτή την περίπτωση ο αυτοπαραγωγός δεν επιτρέπεται να εγχέει ενέργεια στο Δίκτυο, παρά μόνο να καταναλώνει το σύνολο αυτής επί τόπου. Η ισχύς των σταθμών αυτών, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν και σύστημα αποθήκευσης, μπορεί να ανέρχεται στο 100% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωσης, και προορίζονται για καταναλωτές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ΦΒ σύστημα αλλά βρίσκονται σε περιοχές με υψηλά κορεσμένο δίκτυο.

Βασικές διαφορές σε τρεις προτάσεις

Στο Net Metering συμψηφίζεται η ενέργεια, ενώ στο Net Billing συμψηφίζεται το κόστος της ενέργειας βάσει σταθερής τιμής πώλησης (65,74 €/MWh) της εξαγόμενης ενέργειας.

Στο net-metering τα ανώτατα όρια ισχύος του Φωτοβολταϊκού σταθμού είναι 10,8 kW για τους οικιακούς καταναλωτές και 100 kW για τους εμπορικούς καταναλωτές, ενώ στο Net Billing δεν έχουν τεθεί όρια.

Ο χρόνος απόσβεσης μέσω Net Billing είναι τυπικά λίγο μεγαλύτερος απ’ ότι μέσω Net Metering, παραμένοντας ελκυστική επένδυση, και τρόπος σταθεροποίησης του ενεργειακού κόστους.

Η MGD Energy είναι Νο1 σε έργα ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελλάδα. Διαθέτει πάνω από 13+ χρόνια εμπειρίας σε μεγάλα έργα παραγωγής ενέργειας, συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού (230+ έργα net metering) και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (300 έργα σε όλη την Ελλάδα). H εταιρεία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έργα ενεργειακού συμψηφισμού για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας βοηθώντας στην πράσινη μετάβασή τους. 
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε πως μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες Net Metering και Νet Billing της MGD Energy.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας κι ένας εκπρόσωπος της MGD Energy θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.