Πλεονεκτήματα Λειτουργίας & Συντήρησης

Εισαγωγή

Τα Φ/Β πλαίσια είναι σχεδιασμένα να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για πάνω από 25 χρόνια και αναπτύσσονται παγκοσμίως σε όλο και περισσότερους και μεγαλύτερους σταθμούς. Η αδιάλειπτη διασφάλιση ποιότητας και η συνεχής παρακολούθηση απόδοσης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μακροχρόνια αξιοπιστία τους. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Ο&Μ μετριάζουν τους πιθανούς κινδύνους, επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής του συστήματος και μεγιστοποιούν την παραγωγή ενέργειας. Έτσι, βελτιώνουν το σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τις κέρδη από συμφωνίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Feed-In Tarif, PPA) και επιταχύνουν την απόσβεση της επένδυσης.

Οι σημαντικότερες τάσεις και καινοτομίες που διαμορφώνουν τη σημερινή αγορά O&M περιστρέφονται γύρω από την ψηφιοποίηση του τομέα, που ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω βελτιστοποίηση. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη πρόβλεψη απόδοσης, διάγνωση προβλημάτων, και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων. Παράλληλα τεχνικές εναέριας παρακολούθησης (drone), βελτιώνουν δραματικά την ταχύτητα και το κόστος της επίβλεψης.

Στρατηγική O&M

Κάθε ολοκληρωμένη στρατηγική λειτουργίας και συντήρησης βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Την προγνωστική (predictive), την προληπτική (preventive) και τη διορθωτική (corrective) συντήρηση.

Η προγνωστική συντήρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα παρακολούθησης (monitoring) σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα που αποκτώνται χειροκίνητα για την ιεράρχηση και τη βελτιστοποίηση της συντήρησης.

Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει επιθεωρήσεις ρουτίνας του εξοπλισμού για την πρόληψη βλαβών και απωλειών παραγωγής. Ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης μπορεί να μειώσει την πιθανότητα απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Η διορθωτική συντήρηση αντιμετωπίζει μη προγραμματισμένες βλάβες του εξοπλισμού και θεωρείται μη προγραμματισμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας. Η προβλεπτική και προληπτική συντήρηση έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών των χρονικών διαστημάτων.

Διασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής ενέργειας

Οι υπηρεσίες Ο&Μ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης που μπορεί να εμποδίσουν την παραγωγή ενέργειας.

Οι υπηρεσίες χωρίζονται σε:

  1. Τακτικές επιθεωρήσεις και παρακολούθηση: Οι τακτικοί έλεγχοι εντοπίζουν πρώιμα σημάδια πιθανών προβλημάτων, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση.

  2. Καθαρισμό και συντήρηση των πλαισίων: Η απομάκρυνση της βρωμιάς, της σκόνης και των της χλωρίδας διασφαλίζει ότι τα πλαίσια λειτουργούν με μέγιστη απόδοση.

  3. Συντήρηση του αντιστροφέα: Οι αντιστροφείς είναι ζωτικής σημασίας εξαρτήματα και η σωστή συντήρησή τους είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της βέλτιστης μετατροπής ενέργειας.
Συντελεστές απόδοσης και διαθεσιμότητας

Ο στόχος μιας επιτυχημένης στρατηγικής O&M είναι η μεγιστοποίηση τους συντελεστής απόδοσης και του δείκτη διαθεσιμότητας.

Ο Συντελεστής Απόδοσης (PR) δηλώνει την απόδοση της Φ/Β εγκατάστασης. Υπολογίζεται ως ο λόγος της παραγόμενης ενέργειας AC προς την τιμή της θεωρητικής παραγωγής AC που θα είχε το πάρκο υπό ιδανικές συνθήκες. Ποσοτικοποιεί τη συνολική επίδραση των αστοχιών εξοπλισμού και της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με την δυνητική παραγωγή του σταθμού. Το PR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση φωτοβολταϊκών συστημάτων ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον ηλιακό πόρο.

O Συντελεστής Διαθεσιμότητας (Availability) είναι η ποσοστιαία τιμή που δηλώνει τον χρόνο κατά τον οποίο μια εν δυνάμει διαθέσιμη ενεργειακή εγκατάσταση παρέχει πράγματι ενέργεια στο δίκτυο.

Εκπλήρωση των απαιτήσεων εγγύησης και συμμόρφωσης

Πολλά ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνοδεύονται από εγγυήσεις του κατασκευαστή που προβλέπουν συγκεκριμένους όρους για την ισχύ τους. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων O&M και των βέλτιστων πρακτικών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εγκυρότητας της εγγύησης, καθώς οι κατασκευαστές συχνά απαιτούν απόδειξη τακτικής συντήρησης για την τήρηση των εγγυήσεων. Η μη τήρηση αυτών των απαιτήσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των εγγυήσεων και την οικονομική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη του συστήματος.

Επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη O&M

Η επιλογή του σωστού συνεργάτη O&M είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του φωτοβολταϊκού σας συστήματος. Οι αξιόπιστοι πάροχοι προσφέρουν τεχνογνωσία, εμπειρία και ιστορικό επιτυχίας. Ένας αξιόπιστος συνεργάτης θα έχει βαθιά κατανόηση των τελευταίων προτύπων, τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών του κλάδου, διασφαλίζοντας ότι το σύστημά σας λειτουργεί βέλτιστα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.


Συμβουλές για την αξιολόγηση και την επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη:

  1. Ελέγξτε τα διαπιστευτήρια: Αναζητήστε πιστοποιήσεις, άδειες και βιομηχανικές διασυνδέσεις που αποδεικνύουν τη δέσμευση του παρόχου για ποιότητα και επαγγελματισμό.

  2. Η εμπειρία έχει σημασία: Δώστε προτεραιότητα σε παρόχους με αποδεδειγμένο ιστορικό και εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων παρόμοιων με τα δικά σας.

  3. Αναφορές και κριτικές: Αναζητήστε αναφορές και διαβάστε κριτικές από προηγούμενους πελάτες για να μετρήσετε την ικανοποίηση και την αξιοπιστία των πελατών.

  4. Προσαρμοσμένες λύσεις: Αξιολογήστε εάν ο πάροχος προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις Ο&Μ που ευθυγραμμίζονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους στόχους σας.

  5. Πρωτόκολλα ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία τόσο του προσωπικού όσο και της επένδυσής σας.

  6. Τεχνολογικές δυνατότητες: Αξιολογήστε τη χρήση προηγμένων εργαλείων παρακολούθησης και διάγνωσης για την αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος.
Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, τη μακροζωία και την οικονομική απόδοση των ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, δεν είναι απλώς μια δαπάνη ρουτίνας αλλά μια στρατηγική επένδυση που αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη.

Η Λειτουργία & Συντήρηση (O&M) αποτελεί θεμελιώδες μέρος της στρατηγικής σας για τα φωτοβολταϊκά συστήματα αφού δεν αφορά μόνο την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας και την προστασία της επένδυσης σας.

Η MGD Energy είναι Νο1 σε έργα ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελλάδα. Διαθέτει 13+ χρόνια εμπειρίας σε μεγάλα έργα παραγωγής ενέργειας, συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού (230+ έργα net metering) και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (300 έργα σε όλη την Ελλάδα). 

H εταιρεία παρέχει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις λειτουργίας και συντήρησης (O&M) με τεχνικούς σταθμούς σε κάθε άκρη της χώρας. Οι πελάτες της MGD Energy παρακολουθούν τους σταθμούς τους 24/7, από όπου κι αν βρίσκονται, μέσω της εφαρμογής MyMGD PV Plants.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την επένδυσή σας.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας κι ένας εκπρόσωπος της MGD Energy θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.