Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

H ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες δράσεων για την επίτευξη βιώσιμων πόλεων. Στην Ελλάδα, τα κτίρια καταναλώνουν περίπου το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, παρόλα αυτά, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και ιδιώτες στρέφονται σε πράσινες λύσεις, τόσο για τη προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.

Η ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών της MGD ENERGY διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη Μελέτη, Αδειοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών βιομηχανικών, εμπορικών και οικιστικών κτιρίων. Η εταιρία αναλαμβάνει και την υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης σε υφιστάμενα κτίρια και τη retrofit εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων. Με την εφαρμογή εξελιγμένων λύσεων οι κτιριακές εγκαταστάσεις, εναρμονίζονται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τους στόχους της ΕΕ για το 2020.

Η MGD Energy είναι πίστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 για :

Μελέτη & Κατασκευή Ενεργειακών Κτιρίων

Παρακολούθηση Ενεργειακού Προφίλ Κτιρίων

Για τον καλύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό, η ομάδα της MGD ENERGY μπορεί να συντάξει και το ενεργειακό πλάνο μιας επιχείρησης. Το Ενεργειακό Πλάνο προδιαγράφει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης, το βαθμό εξοικονόμησης που προκύπτει για κάθε παρέμβαση, το διάστημα απόσβεσης της επένδυσης, καθώς και τον προγραμματισμό των εργασιών σύμφωνα με τον χρόνο απόσβεσης, το κόστος των παρεμβάσεων, τη λειτουργική τους αναγκαιότητα κ.λπ.

ΜΕΛΕΤΗ

Τα πράσινα Bιομηχανικά και Bιοτεχνικά κτίρια αποτελούν το μέλλον καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε λύσεις με Χαμηλό Ενεργειακό Αποτύπωμα. Η «πράσινη εκβιομηχάνιση», εκτός από περιβαλλοντικά, έχει και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η ενεργειακή επάρκεια εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις μείωση των λειτουργικών εξόδων και των περιττών δαπανών.

H MGD ENERGY έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να μελετά Bιομηχανικές και Bιοτεχνικές υποδομές ώστε να καλύπτουν τις υψηλότερες προδιαγραφές. Στόχος της εταιρίας, η δημιουργία νέων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών μονάδων που ενσωματώνουν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου.

Η MGD ENERGY αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και μελετών εφαρμογής για το σύνολο των απαιτούμενων συστημάτων μιας Βιομηχανικής εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι πιο συνήθεις απαιτούμενες μελέτες είναι οι παρακάτω:

Διανομή Ισχυρών Ρευμάτων (Κίνηση / Φωτισμός)

Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός

Ύδρευση και Θερμό Νερό Χρήσης

Αποχέτευση Ακαθάρτων & Ομβρίων υδάτων

Διανομή Ασθενών Ρευμάτων (Data, R-TV, Wifi)

Συστήματα Ασφαλείας (CCTV, Access Control, Συναγερμός)

Ενεργητική Πυροπροστασία / Πυρόσβεση / Πυρανίχνευση

Διαχείριση / Αυτοματισμοί και Εποπτεία Κτιρίων (BMS)

Διανομή Καυσίμων Αερίων

Βιολογικοί Καθαρισμοί και μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων

Οι απαιτούμενες μελέτες εκπονούνται υπό το πρίσμα ης ενεργειακής αποδοτικότητας των προτεινόμενων συστημάτων και εφαρμόζοντας την μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία μας.

Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 για την Μελέτη και Κατασκευή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

Kάτοχος Εργοληπτικού πτυχίου 1ης τάξης για Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( ΜΕΕΠ ) με αριθμό μητρώου: 28803.

Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry με Αριθμό Μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2

         ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η ΜGD ENERGY αναλαμβάνει την κατασκευή Ενεργειακά Αποδοτικών Εμπορικών και Οικιστικών κτιρίων υψηλών απαιτήσεων. Η ομάδα εξειδικεύεται στην κατάρτιση και εφαρμογή, ενεργειακά αποδοτικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων και την αξιοποίηση καινοτόμου εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών. Κάθε στάδιο ακολουθεί πιστοποιημένες διαδικασίες κατασκευής με χρήση πιστοποιημένων υλικών που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της επένδυσης όσον αφορά το Ενεργειακό Αποτύπωμα και το Λειτουργικό Κόστος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας ανάγκης για όλο και περισσότερα κτίρια με χαμηλό Ενεργειακό Αποτύπωμα, η MGD ENERGY αναλαμβάνει την Ενεργειακή Αναβάθμιση υφιστάμενων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και τη retrofit εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.

Με την εφαρμογή σύγχρονων και εξειδικευμένων λύσεων, οι κτιριακές εγκαταστάσεις εναρμονίζονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων & Επιχειρήσεων, ενώ η επιχείρηση ή ο ιδιώτης κάτοχος μιας κατοικίας επωφελείται από τη σημαντική μείωση των δαπανών.

Για τον καλύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό, η ομάδα της MGD ENERGY μπορεί να συντάξει και το ενεργειακό πλάνο μιας επιχείρησης.

Το Ενεργειακό Πλάνο προδιαγράφει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης, το βαθμό εξοικονόμησης που προκύπτει για κάθε παρέμβαση, το διάστημα απόσβεσης της επένδυσης, καθώς και τον προγραμματισμό των εργασιών σύμφωνα με τον χρόνο απόσβεσης, το κόστος των παρεμβάσεων, τη λειτουργική τους αναγκαιότητα κ.λπ.

Κτιριακό Κέλυφος

Φωτισμός

Ηλεκτρικά Φορτία

Εξοπλισμός Παραγωγικής Διαδικασίας

Θέρμανση – Κλιματισμός

Ζεστά Νερά Χρήσης ( ZNX )

Διαχείριση Συστημάτων & Ενέργειας

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

     ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η MGD ENERGY, μέσω της διαδικασίας Τεχνικού Έλέγχου Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνει πλήρως το ενεργειακό προφίλ ενός Bιομηχανικού ή Βιοτεχνικού κτιρίου και εντοπίζει τα σημεία εξοικονόμησης, βάσει προτυποποιημένων μετρήσεων όλων των συστημάτων της εγκατάστασης. Κατόπιν, καθορίζει το Ενεργειακό Προφίλ και συντάσσει Αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης Ενεργειακής Κατάστασης.

Η εξειδικευμένη ομάδα της MGD ENERGY, με τη χρήση διακριβωμένων οργάνων, διενεργεί πλήρη έλεγχο σε κάθε τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το σύνολο του κτιρίου -χώροι γραφείων και χώροι παραγωγής- ελέγχεται προκειμένου να εντοπιστούν τα ενεργοβόρα και δαπανηρά τμήματα ή συστήματα. Τα ευρήματα εξετάζονται και αξιολογούνται μέχρι να καθοριστεί το δυναμικό εξοικονόμησης ανά τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του τεχνικού ελέγχου είναι οι παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναλυτική Αποτύπωση της κατάστασης του κτιρίου και των συστημάτων του

Θερμογραφική αξιολόγηση του κτιριακού κελύφους

Μετρήσεις και θερμογραφικός έλεγχος της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Μετρήσεις και αξιολόγηση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης και εξαερισμού

Έλεγχος αυτοματισμών

Έλεγχος συστήματων ΑΠΕ

Εγκατάσταση μετρητή για καθορισμό του Ενεργειακού προφίλ χρήσης

Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών & εξοπλισμού (PAT Test)

Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού

          Με το πέρας της διαδικασίας η MGD ENERGY παραδίδει Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου του υπό εξέταση κτιρίου. Η έκθεση περιλαμβάνει όλα τα               πιθανά σημεία, στα οποία σύμφωνα με τον έλεγχο, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η Ενεργειακή Παρακολούθηση στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της ορθολογικής χρήσης ενέργειας. O έλεγχος κατανάλωσης πραγματοποιείται με συνεχή παρακολούθηση του ενεργειακού προφίλ του κτιρίου και μετρήσεις πραγματικού χρόνου, τόσο στους χώρους γραφείων, όσο και στους χώρους παραγωγής.

Σε μια βιομηχανία με περίπλοκη δομή, το πρόγραμμα Ενεργειακής Παρακολούθησης μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά και σε βάθος χρόνου.

Το πλάνο υλοποίησης συνεχούς ενεργειακής παρακολούθησης μιας Βιομηχανικής Μονάδας πραγματοποιείται με στοχευμένη τοποθέτηση μετρητών στα τμήματα των εγκαταστάσεων με την υψηλότερη κατανάλωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Επιλογή Μεθόδου Ενεργειακής Παρακολούθησης, σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα IPMVP – international performance measurement & verification protocol.

Εγκατάσταση κατάλληλου Εξοπλισμού

Αναφορές Ενεργειακής Ανάλυσης ( Reports )

Συνεχής εκπαίδευση των χρηστών με επισκέψεις και ειδικά σεμινάρια.

Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 για την παρακολούθηση Ενεργειακού Προφίλ κτιρίων