mgd-banner-industry

thumb monitorΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.
( ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ )

 

Η υπηρεσία MGD Building Monitoring έχει ως στόχο την ορθολογική χρήση ενέργειας, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη συνεχή μείωση / βελτιστοποίηση του ενεργειακού σας κόστους, μέσω του συνεχούς παρακολούθησης του ενεργειακού προφίλ του κτιρίου σας με μετρήσεις πραγματικού χρόνου, τόσο σε επίπεδο γραφειακών χώρων όσο και σε επίπεδο παραγωγής.  

Η υπηρεσία MGD Building Monitoring μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά σε μια βιομηχανία με πολύπλοκη δομή, ώστε σύμφωνα με ένα προσυμφωνημένο πλάνο σε βάθος χρόνου να δημιουργηθεί η υποδομή συνεχούς μέτρησης όλων των εγκαταστάσεων εργοστασίου. Το πλάνο υλοποίησης συνεχούς ενεργειακής παρακολούθησης μιας Βιομηχανικής Μονάδας προσφέρει στοχευμένη τοποθέτηση μετρητών στα τμήματα των εγκαταστάσεων με την υψηλότερη κατανάλωση. Στα σημεία που επιλέγεται να μην παρακολουθούνται συνεχώς η υπηρεσία MGD Building Audit μπορεί να εξακριβώσει με πιστοποιημένες μετρήσεις τις αιτίες της αυξημένης κατανάλωσης.

Η διαδικασία που ακολουθείται παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω:

Επιλογή Μεθόδου Ενεργειακής Παρακολούθησης

Σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα ( IPMVP - International Performance Measurement & Verification Protocol ) και α
νάλογα με το επιθυμητό βάθος ανάλυσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού ή των παρεμβάσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο κτίριο, επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος παρακολούθησης της κτιριακής σας εγκατάστασης.


Εγκατάσταση κατάλληλου Εξοπλισμού

Σε συνέχεια της επιλογής της κατάλληλης μεθόδου εγκαθίσταται ο απαραίτητος εξοπλισμός μετρήσεων ( μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, θερμικών μεγεθών, φωτεινότητας χώρων, εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών ), ώστε να είναι εφικτή η πραγματική παρακολούθηση με συνεχή διενέργεια μετρήσεων στην κτιριακή εγκατάσταση

Αναφορές Ενεργειακής Ανάλυσης ( Reports )

Η εταιρεία μας συντάσσει και σας παραδίδει τακτικές αναφορές Ενεργειακής Ανάλυσης του κτιρίου σας. Οι αναφορές Ενεργειακής Ανάλυσης μπορεί να είναι εβδομαδιαίες , μηνιαίες ή τριμηνιαίες.

Σε κάθε αναφορά περιλαμβάνονται σενάρια Εξοικονόμησης Ενέργειας και τρόπος εφαρμογής τους για το επόμενο διάστημα. Η κάθε επόμενη αναφορά αξιολογεί τα αποτελέσματα ( μείωση κόστους ) κάθε προτεινόμενου σεναρίου Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει των πραγματικών μετρήσεων που διενεργούνται.

Τα σενάρια εξοικονόμησης προσανατολίζονται σε παρεμβάσεις στη χρήση του κτιρίου με παροχή συμβουλών καλύτερης χρήσης του κτιρίου και πάντοτε με στόχο την επίτευξη των τιθέμενων επιπέδων εξοικονόμησης.

Συνεχής εκπαίδευση των χρηστών

Προτεραιότητά μας αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών των εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια ενεργειακής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων, οι χρήστες ενημερώνονται για τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται ( Σενάρια Εξοικονόμησης ) και ευαισθητοποιούνται σχετικά με την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Σεμινάριο – Εκπαίδευση των χρηστών του κτιρίου

Η εταιρεία μας στο πλαίσιο της υπηρεσίας MGD Building Monitoring μπορεί να διοργανώσει σεμινάριο - εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις σας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας. Στην παρουσίαση θα γίνεται αντιληπτή η σημαντικότητα της εφαρμογής των δράσεων Εξοικονόμησης και θα τονίζεται η Περιββαλοντική τους σημασία.

• Πιστοποιημένες διαδικασίες Παρακολούθησης Ενεργειακού Προφίλ

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 για την παρακολούθηση Ενεργειακού Προφίλ κτιρίων

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.