mgd-banner-industry

thumb auditΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
( ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ )

 

Η υπηρεσία MGD Building Audit έχει ως στόχο να εντοπίσει τα σημεία εξοικονόμησης ενός κτιρίου βάσει προτυποποιημένων μετρήσεων όλων των συστημάτων της υπό εξέταση κτιριακής εγκατάστασης.

Αποτυπώνει πλήρως το ενεργειακό προφίλ της Βιοτεχνίας / Βιομηχανίας σας. Το σύνολο των κτιριακών σας εγκαταστάσεων ( χώροι γραφείων , χώροι παραγωγής ) ελέγχονται και αξιολογούνται τα συστήματά του. Αναγνωρίζει τα ενεργοβόρα και δαπανηρά τμήματα ή συστήματα του κτιρίου και της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο τον καθορισμό του δυναμικού εξοικονόμησης σε κάθε τομέα του.

Με επίσκεψη εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας μας διενεργείται πλήρης έλεγχος των εγκαταστάσεών σας με διενέργεια αναλυτικών μετρήσεων σε κάθε τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση διακριβωμένων οργάνων.

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

• Πλήρης αξιολόγηση κτιριακού κελύφους.

Με εφαρμογή μεθόδων Θερμογραφικής ανάλυσηςAir Tightness tests κ.α., πραγματοποείται αξιολόγηση του κτιριακού σας κελύφους. Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη όλα τα γεωγραφικά στοιχεία του κτιρίου ( περιοχή, προσανατολισμός κ.α ), καθώς και το έτος και τα υλικά κατασκευής του.

• Αξιολόγηση Φωτισμού

Με εξειδικευμένες μετρήσεις φωτομετρίας και φωτοτεχνικής ανάλυσης σε όλους τους χώρους του κτιρίου, καταγράφεται η παρούσα κατάσταση και τίθενται τα ενδεδειγμένα επίπεδα φωτισμού αναδιατάσσοντας το φωτισμό και προτείνοντας ενέργειες με στόχους σωστά επίπεδα φωτισμού και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

• Αξιολόγηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Με εξειδικευμένες μετρήσεις σε όλη την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ( συνημίτονο εγκατάστασης, μονώσεις καλωδίων, φορτία γραμμών, κ.λπ. ), εντοπίζονται τυχόν σφάλματα και διαρροές, καθώς και η σωστή διαστασιολόγηση των καλωδίων, ασφαλειών, κ.α. 

• Αξιολόγηση Θέρμανσης, Ψύξης, Αερισμού

Με εξειδικευμένες μετρήσεις στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού εντοπίζονται όλες οι παράμετροι βέλτιστης λειτουργίας του εξοπλισμού σε συνδυασμό με την εσωτερική εγκατάσταση του κτιρίου. Προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων, καθώς και την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Έλεγχος αυτοματισμών

Έλεγχος και επαναπρογραμματισμός των αυτοματισμών του κτιρίου με στόχο τη καλύτερη λειτουργία των συστημάτων, καθώς και την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά την ανάλυση των αυτοματισμών τίθενται βελτιωτικές ενέργειες ( ρύθμιση θερμοκρασιών, επιπέδων φτισμού, εναλλαγές αέρα, κ.λπ. )

• Έλεγχος συστημάτων ΑΠΕ εγκατεστημένων στο κτίριο

Με μεθόδους θερμογραφίας, καθώς και εξειδικευμένες ηλεκτρολογικές μετρήσεις διενεργείται πλήρης έλεγχος του συστήματος ΑΠΕ που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο.

• Έλεγχος Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Με μετρήσεις στο εσωτερικό του κτιρίου για τα επίπεδα CO2, CO, Υγρασίας, Θερμοκρασίας χώρων, Θορύβου και Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας καθορίζουμε την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος της κτιριακής εγκατάστασης. Στόχος να εξασφαλιστεί θερμική και οπτική άνεση, καθώς και ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας.

 

ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Καταγραφή & ενεργειακή αξιολόγηση εξοπλισμού

 Με επίσκεψη εξειδικευμένου προσωπικού μας, πραγματοποιείται έλεγχος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία. Ο έλεγχος αντικατοπτρίζεται με τα στοιχεία του κατασκευαστή, ώστε να υπάρχει διασταύρωση ότι ο εγκατεστημένος εξοπλισμός καταναλώνει μέσα στα όρια που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του.

  Πλήρης έλεγχος Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Με εξειδικευμένες μετρήσεις και ελέγχους, πραγματοποιείται έλεγχος της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου παραγωγής. Στόχος του ελέγχου είναι η καταγραφή του συνημιτόνου, ο εντοπισμός ηλεκτρικών διαρροών, η κατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων , το Γενικό Πεδίο Χαμηλής & Μέσης Τάσης κ.α.

 • Ποιοτικός έλεγχος εσωτερικών συνθηκών.

Με εξειδικευμένες μετρήσεις στους εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεών σας εξετάζουμε πληθώρα δεικτών ( Θερμοκραασίες εσωτερικών χώρων, οπτική άνεση,
ποιότητα αέρα, επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κα )

Έλεγχος σπατάλης Ενεργειακών πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία

Με τον αναλυτικό έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας ορίζονται τα σημεία που είναι υπεύθυνα για σπατάλη ενέργειας και πόρων. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας μας MGD Building Audit επισημαίνεται το σημείο και το δυναμικό εξοικονόμησης που μπορεί να προκύψει από αυτό.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αναλυτική Έκθεση αξιολόγησης
της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου

Με το πέρας όλων των απαραίτητων ελέγχων η εταιρεία μας σας παραδίδει αναλυτική έκθεση αξιολόγησης του εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας. Η έκθεση περιλαμβάνει όλα τα πιθανά σημεία, στα οποία σύμφωνα με τον έλεγχο, θα πρέπει να γίνουν οποιασδήποτε μορφής παρεμβάσεις. Με την υπηρεσία μας MGD Building Audit σας έχετε πλήρη γνώση του Δυναμικού Εξοικονόμησης των εγκαταστάσεών σας, καθώς και δεδομένα που το αποδεικνύουν.

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.