mgd-banner-geniko

Υπηρεσίες mgd

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

 

Ειδικότερα, σχετικά με το Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών:

Μητρώο ΕΕΥ

Το Μητρώο ΕΕΥ αποτελεί ένα πληροφορικό σύστημα όπου εντάσσονται με μοναδικό αριθμό μητρώου οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες κρίνονται μεν κατάλληλες και παρέχουν δε ενεργειακές υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Το Μητρώο τηρείται από τη Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ.

Κριτήρια εγγραφής

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ είναι η αποδεδειγμένη τεχνική επάρκεια στη μελέτη, εφαρμογή και υλοποίηση ενεργειακών έργων που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούμενες την εγγραφή τους επιχειρήσεις. Η τεχνική επάρκεια μιας ΕΕΥ, αποδεικνύεται σωρευτικά από: α) το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής της σε ενεργειακά έργα, με ελάχιστη απαίτηση τρία (3) έτη. β) το πλήθος των ενεργειακών έργων που έχει υλοποιήσει την τελευταία δεκαετία (10) όπου και απαιτείται η υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3), εκ των οποίων το ένα (1) την τελευταία τριετία, γ) τη στελέχωση της επιχείρησης από τουλάχιστον ένα (1) άτομο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177).

Κατηγορίες ΕΕΥ στο Μητρώο

1. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο ΕΕΥ, κατατάσσονται σε κατηγορίες Α και Β ανάλογα εάν πρόκειται για νομικά ή φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα και περαιτέρω κατατάσσονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

α) υποκατηγορία Α1, για επιχειρήσεις του Μητρώου ΕΕΥ που έχουν υλοποιήσει ή έχουν σε εξέλιξη έργα με ΣΕΑ σωρευτικού προϋπολογισμού τουλάχιστον τριακόσιων χιλιάδων ευρώ (€300.000) κατά την τελευταία πενταετία,

β) υποκατηγορία Α2, για επιχειρήσεις του Μητρώου ΕΕΥ που έχουν υλοποιήσει ή έχουν σε εξέλιξη ενεργειακά έργα με σωρευτικό προϋπολογισμό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) κατά την τελευταία πενταετία και

γ) υποκατηγορία Α3, για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του Μητρώου ΕΕΥ.

Λειτουργία των ΕΕΥ

Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται για την ορθή λειτουργία μια ΕΕΥ είναι οι ακόλουθες:

α. επάρκεια σε τεχνικό, διαχειριστικό και χρηματοδοτικό επίπεδο και

β. παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με εγγυημένη απόδοση μέσω της υπογραφής ΣΕΑ με τη χρήση μέτρων και υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, με ταυτόχρονη ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων, για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων.

Το είδος των οικονομικών και τεχνικών κινδύνων που δεν αναλαμβάνει η ΕΕΥ προσδιορίζεται ρητά μέσα στη ΣΕΑ.

Περαιτέρω η ΥΑ συγκεκριμενοποίησε πρακτικές και διαδικασίες για την ορθή εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν οι ΕΕΥ μέσω ΣΕΑ, όπως:

α) εσωτερικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου (πχ. 150 9001),

β) εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης τους σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ευρω¬παϊκό πρότυπο,

γ) υπόδειξη εναλλακτικών ΣΕΑ ανά πελάτη,

δ) υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών,

ε) ανάλυση κόστους επένδυσης και λειτουργίας,

στ) εκτίμηση τεχνικοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων και κάλυψης αυτών και

ζ) αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως χρηματοδότηση από τρίτους.

 

 

 

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.