mgd-banner-geniko

Υπηρεσίες mgd

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

 

Ειδικότερα, σχετικά με το Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών:

Μητρώο ΕΕΥ

Το Μητρώο ΕΕΥ αποτελεί ένα πληροφορικό σύστημα όπου εντάσσονται με μοναδικό αριθμό μητρώου οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες κρίνονται μεν κατάλληλες και παρέχουν δε ενεργειακές υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Το Μητρώο τηρείται από τη Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ.

Κριτήρια εγγραφής

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ είναι η αποδεδειγμένη τεχνική επάρκεια στη μελέτη, εφαρμογή και υλοποίηση ενεργειακών έργων που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούμενες την εγγραφή τους επιχειρήσεις. Η τεχνική επάρκεια μιας ΕΕΥ, αποδεικνύεται σωρευτικά από: α) το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής της σε ενεργειακά έργα, με ελάχιστη απαίτηση τρία (3) έτη. β) το πλήθος των ενεργειακών έργων που έχει υλοποιήσει την τελευταία δεκαετία (10) όπου και απαιτείται η υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3), εκ των οποίων το ένα (1) την τελευταία τριετία, γ) τη στελέχωση της επιχείρησης από τουλάχιστον ένα (1) άτομο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177).

Κατηγορίες ΕΕΥ στο Μητρώο

1. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο ΕΕΥ, κατατάσσονται σε κατηγορίες Α και Β ανάλογα εάν πρόκειται για νομικά ή φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα και περαιτέρω κατατάσσονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

α) υποκατηγορία Α1, για επιχειρήσεις του Μητρώου ΕΕΥ που έχουν υλοποιήσει ή έχουν σε εξέλιξη έργα με ΣΕΑ σωρευτικού προϋπολογισμού τουλάχιστον τριακόσιων χιλιάδων ευρώ (€300.000) κατά την τελευταία πενταετία,

β) υποκατηγορία Α2, για επιχειρήσεις του Μητρώου ΕΕΥ που έχουν υλοποιήσει ή έχουν σε εξέλιξη ενεργειακά έργα με σωρευτικό προϋπολογισμό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) κατά την τελευταία πενταετία και

γ) υποκατηγορία Α3, για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του Μητρώου ΕΕΥ.

Λειτουργία των ΕΕΥ

Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται για την ορθή λειτουργία μια ΕΕΥ είναι οι ακόλουθες:

α. επάρκεια σε τεχνικό, διαχειριστικό και χρηματοδοτικό επίπεδο και

β. παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με εγγυημένη απόδοση μέσω της υπογραφής ΣΕΑ με τη χρήση μέτρων και υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, με ταυτόχρονη ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων, για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων.

Το είδος των οικονομικών και τεχνικών κινδύνων που δεν αναλαμβάνει η ΕΕΥ προσδιορίζεται ρητά μέσα στη ΣΕΑ.

Περαιτέρω η ΥΑ συγκεκριμενοποίησε πρακτικές και διαδικασίες για την ορθή εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν οι ΕΕΥ μέσω ΣΕΑ, όπως:

α) εσωτερικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου (πχ. 150 9001),

β) εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης τους σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ευρω¬παϊκό πρότυπο,

γ) υπόδειξη εναλλακτικών ΣΕΑ ανά πελάτη,

δ) υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών,

ε) ανάλυση κόστους επένδυσης και λειτουργίας,

στ) εκτίμηση τεχνικοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων και κάλυψης αυτών και

ζ) αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως χρηματοδότηση από τρίτους.

 

 

 

Νέα

energypress

Πηγή: Energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2011

Φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 9.9kW σε ταράτσα κτιρίου στην περιοχή του Χαλανδρίου ολοκλήρωσε η MGD Energy στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Δώματα και Στέγες Κτιρίων».

Χρησιμοποιήθηκαν βάσεις της εταιρίας Schletter GmbH σε διάταξη τραπεζίου που επιτρέπει την ερμάτωση των βάσεων αποφεύγοντας έτσι την διάτρηση της υπάρχουσας μόνωσης.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: Energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/05/2011

Δυναμική είσοδο στο χώρο της Προμήθειας Ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιεί η MGD Energy, έχοντας συνάψει στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

H HERON γεννήθηκε από τη συνεργασία δύο μεγάλων και αξιόπιστων επενδυτών:

Περισσότερα...

energiagr

Πηγή: Energia.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/11/2011

Η MGD Energy ανακοίνωσε τη σύνδεση έξι (6) νέων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων συνολικής ισχύος 230 kW.

Συγκεκριμένα:

  • Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.84 kW στην περιοχή: Κρυονέρι Αττικής...
Περισσότερα...

econewsgr

Πηγή: Econews.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/09/2012

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή 2 έργων ισχύος 500kW έκαστο σε Αμπελώνα Λάρισας και Λεύκη Καρδίτσας, 2 έργων ισχύος 100 kW το καθένα σε Μέγαρα Αττικής και Βόλο Μαγνησίας, καθώς και οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 120kW.

Επίσης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 2.5 ΜW.

Περισσότερα...

capitalgr

Πηγή: Capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/10/2012


Σε μια σημαντική συμφωνία κατέληξαν η Conergy Ελλάδος με την εταιρεία MGD Energy. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δύο εταιρείες προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια Φωτοβολταϊκών γεννητριών συνολικής ισχύος 1ΜWp στους νομούς Λάρισας και Καρδίτσας. Η πρώτη Φ/Β εγκατάσταση ονομαστικής ισχύος 499,9kWp, θα υλοποιηθεί σε ανοιχτή έκταση στον Αμπελώνα Λαρίσης και θα περιλαμβάνει 2.083 premium Φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PowerPlus 240P.

Περισσότερα...

bloomberg-news

Conergy AG (CGYK), a German solar-energy company, and Athens-based MGD Energy plan to operate six solar plants in Greece with a total capacity of 3 megawatts, enough to supply 1,100 households.

The plants will supply as much as 4.3 million kilowatt- hours of electricity a year, according to a statement posted on Conergy’s website today.

Solar-power generation in Greece climbed 65 percent to 724.18 watts in the first half of the year, the state-controlled electricity market operator, known as Lagie, said in July.

Περισσότερα...

img-neo-2

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία, τον Σεπτέμβριο του 2013, αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 6,4 kVA, το οποίο εγκαταστάθηκε στα νέα γραφεία της εταιρείας APIVITA AEBE στο Βιομηχανικό πάρκο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που βρίσκεται ενσωματωμένη ως δομικό στοιχείο (building integrated photovoltaic) στο αίθριο του κτιρίου και αποτελεί μία από τις λίγες εγκαταστάσεις αυτού του τύπου στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση θα παράγει ετησίως 9.130 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας παράλληλα την εκπομπή 6.391 κιλών διοξειδίου του άνθρακα.

Περισσότερα...

ek-2012

Πηγή: Περιοδικό Ελληνικές Κατασκευές

Στο οικόπεδο, επιφάνειας μόλις 200τμ, το υφιστάμενο πέτρινο κτίσμα επιφάνειας 60τμ, μετασχηματίζεται σε ένα καταφύγιο μικρών αποδράσεων των ενήλικων μελών μιας οικογένειας. Μια νέα προσθήκη που δεν προσβάλλει το υφιστάμενο οίκημα αποκαλύπτεται πίσω απο αυτό, χωρίς ενοχικές αντιγραφές παλαιών μορφολογικών στοιχείων, δηλώνοντας τη συνέχιση της δράσης, στον ίδιο τόπο.

Έγινε προσπάθεια μεγένθυνσης και εκσυγχρονισμού του μικρού διαθέσιμου χώρου με προσθήκη ενός κτίσματος 60τμ και διάταξη που να επιτρέπει τη λειτουργία: μιας σύγχρονης κουζίνας - τραπεζαρίας, ενός καθιστικού με εστία, δύο υπνοδωματίων με αποκλειστικό λουτρό, ενός λουτρού ξένων , καθώς και των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων.

Περισσότερα...

closetheloop

Η MGD Energy συμμετέχει στην Ημερίδα που διοργανώνει η ClosetheLoop με την υποστήριξη του ΣΕΒ:Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του CSR In Greece με θέμα "Ecolabels και Εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο".

Την MGD Energy θα εκπροσωπήσει ο κος Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, co-founder και CEO της εταιρείας.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου "Σύστημα επιλογής Οικολογικής Σήμανσης - Ecolabel Decision Support System (EDSS)", που εκπονείται από την close the Loop σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και η δημιουργία διαλόγου γύρω από τη σημασία της οικολογικής σήμανσης ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας για τις Ελληνικές εξαγωγές.

 

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.